nr. 26 din data 28.02.2013 privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a unei sume pentru finantarea cheltuielilor cu transportul necesare participarii Ansamblului folcloric JUNII TARNAVEI la Festivalul International MONTE CARLO-NICE 2013

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26/2013

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28  februarie 
2013;

Văzând Referatul de
specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat
sub nr. 3920/21.02.2013;

În baza Protocolului
de colaborare încheiat între municipiul Târnăveni și Asociația žJunii Târnavei 
Târnăveni, aprobat prin H.C.L. nr.16/31.01.2013;

În temeiul art. 36
alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă alocarea
din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de 14.000 lei pentru
finanțare
a cheltuielilor cu transportul necesare participării
Ansamblului  folcloric œJUNII
TÂRNAVEI   la Festivalul Internațional
MONTE CARLO-NICE 2013 care va avea  loc
în perioada 14 – 17 martie 2013

Art.  2.  Suma de 14.000 lei va fi asigurată din creditele  bugetare prevăzute în bugetul local al
municipiului Târnăveni pe anul 2013,  la
cap. 67.02 “ Cultură, recreere, religie , titlul 59 “ Asociații și fundații și
va fi  virată în contul Asociației œJunii
Târnavei  Târnăveni.

Art. 3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

Președinte de ședință,

          Fodor
Alexandru Iosif

 Avizează pentru
legalitate

            Secretar,

    Groza Viorel Răzvan