nr. 29 din data 28.02.2013 privind aprobarea listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR. 29/2013

 

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  28
februarie 2013 ;

 Văzând referatul nr. 3.904/21.02.2013, întocmit de Comisia sociala numită prin Dispoziția
Primarului Municipiului Târnăveni nr.3.431/2012,
modificată prin Dispoziția Primarului
nr.219/07.02.2013
;

În baza prevederilor Legii nr.152/1998, privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, precum și  în
baza  art.15 din HGR nr. 962/2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru
Locuințe;

În temeiul art. 36
alin.(6), lit.a pct.17 și ale art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile
ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Lista de repartizare a 
locuințelor  pentru tineri,
destinate închirierii, construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 care
face parte  integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. Repartizarea efectivă 
a locuințelor către persoanele înscrise în Lista de repartizare rămasă
definitiva se va face după ce solicitanții reconfirmă îndeplinirea tuturor
criteriilor de acces, prin completarea unei declarații pe proprie
raspundere.                                        

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se împuterniceste primarul municipiului Tarnaveni.

         

Președinte de ședință,

         
Fodor Alexandru Iosif

                                                                           
 
Avizează pentru
legalitate

                                                                                     
   
Secretar,

                                                                              
Groza Viorel Răzvan

 

 

Anexa