nr. 31 din data 28.02.2013 privind aprobarea infiintarea unei statii publice de transport public local de calatori

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 31/2013

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în
ședința ordinară din data de 28 februarie  2013;

Văzând referatul nr. 3978/ 22.02.2013,  întocmit de ing. Moța Nicolae din cadrul Comp.
œTransport Public Local  și cererile nr. 2017/ 25.012013, 3295/ 12.02.2013, 2146/
20.01.2013 și 2532/ 31.01.2013;

          În baza prevederilor
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul art. 36
alin. (1) si ale art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                            

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă înființarea
unei stații publice de transport public local de călători pe str. Mediașului,
nr. 52.

Art.2.
Se aprobă înființarea unei stații publice de transport public local de
călători, facultativă, la intersecția dintre DN14A și drumul de sondă din
dreapta, pe traseul Târnăveni- Botorca

Art.3.
Se aprobă modificarea programului de circulație al mijloacelor de transport
public local de călători spre Bobohalma de la ora 13.30 la ora 14.00 cu
întoarcere la ora 14.30

Art.4. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

          Fodor
Alexandru Iosif

 

 

                                                           Avizează pentru legalitate

   Secretar,


G
roza Viorel Răzvan