nr. 37 din data 28.03.2013 privind modificarea HCL 59/2012

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 37/2013

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 martie 2013;

Văzând referatul
nr.
6137/21.03.2013
întocmit de
secretarul municipiului Târnăveni;

În conformitate
cu prevederile art. 19, alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul și instituția prefectului, republicată;

În temeiul art.
36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.  Se aprobă înscrierea în
domeniul public al municipiului Târnăveni din proprietatea Statului Român a
imobilului înscris în CF nr. 50378 “ Târnăveni, nr. cad. 50378, în suprafață de
1113 mp, situat în Târnăveni, str. Industriei, nr. 13.

Art.2.
Cu data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Târnăveni nr.59/2012.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

   Președinte de ședintă,  

Matei
Alexandru Adrian

                                                                                                                              

 

                                                                                                       Avizează pentru legalitate

                                                                                                                    Secretar

                                                                                                          Groza Viorel Răzvan