nr. 36 din data 28.03.2013 privind modificarea inscrisurilor privind forma de proprietate in Cartea funciar, respectiv trecerea din proprietatea Statului roman in domeniul public al municipiului Tarnaveni, a unor immobile si radierea dreptului de administrare a IGCL Tarnaven

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
NR. 36/ 2013

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 martie 2013;

Văzând referatul
nr. 6063/ 21.03.2013, întocmit de
către
sing. Pop Vasile Compartiment Cadastru “ Baza de
date
  “ Primăria Mun. Târnăveni;

În baza art. 1 pct. 2
din O.U.G. 30/2000
pentru modificarea și completarea art. 166 din Legea
învățământului nr. 84/1995
;

În temeiul art.
36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea înscrisurilor privind forma de
proprietate în Cartea funciară, respectiv trecerea din proprietatea Statului
român în domeniul public al municipiului Târnăveni, pentru următoarele imobile:

 Școala  generală 
nr. 3, str. 1 Iunie     C.F. NR. 50641-Târnăveni, nr. top. 1609/;

– Teren și grădiniță – str. Republicii nr. 34 –  C.F. 379-Târnăveni, nr.   top.44/1/2/3;44/2/2/3;44/3/2/3;

 Grădinița și spațiul din str. Republicii
nr. 63   
C.F. 51040 -Târnăveni, nr.cad. 51040;
 

– Clădirea Liceului tehnologic C. Brâncuși 
  C.F. 514-Târnăveni, nr. top
372/2; 373/2;

– Clădirea și terenul Gimnaziului de stat Traian  str. Republicii nr. 92 – C.F.
50642-Târnăveni, nr top. 313/3;

– Grădinița și anexe din str. Dezrobirii nr. 7, C.F. 1175-Târnăveni, nr.
top. 1607/1/4.

Art.2.Se aprobă radierea dreptului de administrare  a I.G.C.L. Târnăveni pentru imobilul Grădinița
și spațiul din str.
Republicii nr. 63 
  C.F. 51040 -Târnăveni, nr.cad.
51040
.

Art.3.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

          Președinte de ședintă,                                                                                             

        Matei
Alexandru Adrian

                                                                                                                              

 

                                                                                                      Avizează pentru legalitate

                                                                                                                    Secretar

                                                                                                          Groza Viorel Răzvan