nr. 38 din data 05.04.2013 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, Servicii si produse pe anul 2013

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 38/2013

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din data de 05 aprilie 2013;

            Văzând  Referatul  cu nr. 6852 din 29.03.2013 întocmit de către Consilier superior “ ing. Roșca Claudiu;

            În baza Legii
nr. 51/ 2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării
unor lucrări, Servicii și produse pe anul 2013, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

          Mihăilescu Alin Marius

 

 

 

                
Avizează pentru legalitate

                               Secretar,

                    Groza Viorel Răzvan