nr. 41 din data 25.04.2013 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre municipiul Tarnaveni si Asociatia Clubul Sportiv Soimii

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.41/2013

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni întrunit  în
ședința ordinară din 25 aprilie 2013.

Văzând referatul
nr. 8589/19.04.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni;

În temeiul art.
36 alin. (6) lit.a) pct.7   și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația
Clubul Sportiv È˜oimii .

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

         Președinte
de ședință,

        Mihăilescu Alin Marius

 

Avizează pentru legalitate

                                                                                                         Secretar,

                                                                      Groza Viorel Răzvan