nr. 47 din data 25.04.2013 prvind delegarea atributiei de coordonare a activitatii Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tarnaveni, secretarului municipiului Tarnaveni.

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47/2013

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 25 aprilie
2013;

Văzând
referatul nr. 8487/18.04.2013,
întocmit de către Sorin Mircea Surdu “ Șef Serviciu S.P.C.L.E.P. Târnăveni;

În
conformitate cu prevederile O.G. nr. 81/2001 privind înființarea,
organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a
persoanelor, modicată și completată;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Articol unic. Se
deleagă atribuția de coordonare a activității Serviciului Public Comunitar de
Evidență a Persoanelor Târnăveni, secretarului municipiului Târnăveni. .

 

 

Președinte de ședință,

        Mihăilescu Alin Marius

 

 

 

Avizează
pentru legalitate

              Secretar,                                   Groza Viorel Răzvan