nr. 46 din data 25.04.2013 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat n Tarnaveni, str. 22 decembrie, nr.55,57, inscris n C.F. nr.53729-Tarnaveni, in suprafa de 2977 mp,

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.46/2013

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 aprilie 2013.

Văzând
referatul nr. 8370/18.04.2013 întocmit de sing. Pop Vasile din cadrul
Compartimentului Cadastru ș Bancă de Date Urbane;

În
conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea
imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă dezmembrarea  imobilului situat
în Târnăveni, str. 22 decembrie, nr.55,57, înscris în C.F. nr.53729-Târnăveni,
în suprafață de 2977 mp, conform referatului de admitere al  O.C.P.I. nr.17880/19.12.2012, după cum
urmează:

a)      Parcela
cu nr. cadastral 53009 situată pe str. 22 decembrie, nr.57, în suprafață
măsurată de 1689 mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar
construcțiile C1, proprietatea numitului Coloș Iosif.

b)      Parcela
nr. cadastral 53010 situată pe str. 22 decembrie, nr.55, în suprafață măsurată
de 1288 mp, terenul fiind proprietatea numiților Vereș Ioan, Vereș Cornelia,
Unguraș Domnica Rodica și Negoiță Ana, iar construcția C2, fiind proprietatea
numiților Vereș Ioan și soția Vereș Cornelia.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

          Președinte
de ședință,

         Mihăilescu Alin Marius

 

               Avizează
pentru legalitate

         
Secretar,

Groza Viorel Răzvan