nr. 62 din data 17.05.2013 privind aprobarea dezmembrarii si partajarii imobilului situat in Tarnaveni, str. 22 decembrie, nr.55,57

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.62/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința extraordinară din 17 mai 2013.


Văzând referatul nr. 9819/13.05.2013 întocmit de sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de Date Urbane;


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă dezmembrarea și partajarea imobilului situat în Târnăveni, str. 22 decembrie, nr.55,57, înscris în C.F. nr.53729-Târnăveni, în suprafață de 2977 mp, conform referatului de admitere al  O.C.P.I. nr.17880/19.12.2012, după cum urmează:


a)      Parcela cu nr. cadastral 53009 situată pe str. 22 decembrie, nr.57, în suprafață măsurată de 1689 mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar construcțiile C1, proprietatea numitului Coloș Iosif.


b)      Parcela nr. cadastral 53010 situată pe str. 22 decembrie, nr.55, în suprafață măsurată de 1288 mp, terenul fiind proprietatea numiților Vereș Ioan, Vereș Cornelia, Unguraș Domnica Rodica și Negoiță Ana, iar construcția C2, fiind proprietatea numiților Vereș Ioan și soția Vereș Cornelia.


Art.2. Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni în vederea semnării în fața notarului a actului de dezmembrare și partajare a imobilului de la art.1.


 


 


  Președinte de ședință,


Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan