nr. 78 din data 30.05.2013 privind solicitarii Consiliului Judetean Mures trecerii din domeniul public al judetului Mures a dou parcele de teren inscrise in CF nr.720/N Tarnaveni, nr.cad. 971, n domeniul public al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.78/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 30 mai 2013.


Văzând referatul nr. 11026/28.05.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se solicită Consiliului Județean MUREȘ trecerea din domeniul public al județului MUREȘ a două parcele de teren înscrise în CF nr.720/N Târnăveni, nr.cad. 971, în domeniul public al municipiului Târnăveni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Se mandatează primarul municipiului Târnăveni cu îndeplinirea oricăror demersuri care vor fi cerute decătre Consiliul Județean MUREȘ pentru realizarea obiectivului de la articolul 1 al prezentei hotărâri.


 


 Președinte de ședință,


       Mândroiu Armina Diana


 


               Avizează pentru legalitate


        Secretar,


        Groza Viorel Răzvan