nr. 86 din data 27.06.2013 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.36 din 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 86


 


Din 27 iunie 2013


Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.36/2013


 


            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din 27  iunie 2013;


            Având în vedere H.G. nr. 964/2002 prin care a fost aprobată anexa nr. 5, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târnăveni;


             Văzând referatul nr. 12941/21.06.2013, întocmit de ref.spec. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru “ Baza de date “ Primăria Municipiului Târnăveni, privind necesitatea revocării H.C.L.  nr. 36/2013 ;


              În temeiul art. 36 alin. (1) si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se revocă H.C.L. nr. 36/2013 privind aprobarea modificării înscrisurilor privind forma de proprietate în Carte funciară, respectiv trecerea din proprietatea Statului român în domeniul public al municipiului Târnăveni, pentru următoarele imobile:


  Școala  generală  nr. 3, str. 1 Iunie     C.F. NR. 50641-Târnăveni, nr. top. 1609/;


– Teren și grădiniță – str. Republicii nr. 34 –  C.F. 379-Târnăveni, nr.   top.44/1/2/3;44/2/2/3;44/3/2/3;


  Grădinița și spațiul din str. Republicii nr. 63    C.F. 51040 -Târnăveni, nr.cad. 51040; 


– Clădirea Liceului tehnologic C. Brâncuși    C.F. 514-Târnăveni, nr. top 372/2; 373/2;


– Clădirea și terenul Gimnaziului de stat Traian  str. Republicii nr. 92 – C.F. 50642-Târnăveni, nr top. 313/3;


– Grădinița și anexe din str. Dezrobirii nr. 7, C.F. 1175-Târnăveni, nr. top. 1607/1/4, precum și aprobarea radierii dreptului de administrare  a I.G.C.L. Târnăveni pentru imobilul Grădinița și spațiul din str. Republicii nr. 63    C.F. 51040 -Târnăveni, nr.cad. 51040.


 


Președinte de ședință,


          Modorcea Ovidiu Vasile


 


             


 


 


            Avizează pentru legalitate


            Secretar,


 Groza Viorel Răzvan