nr. 97 din data 25.07.2013 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabo Albert

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 97/2013


Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al


domnului Szabo Albert


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 25 iulie 2013.


Văzând referatul nr. 14925/23.07.2013 întocmit de primarul și secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Ia act de demisia domnului consilier local Szabo Albert, constată încetarea de drept a calității sale de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni și declară vacant locul acestuia.


Art.2. Prezenta hotârâre se comunică domnului Szabo Albert și Uniunii Democrate a Maghiarilor din România “ filiala MUREȘ.


 


 


 Președinte de ședință


  Piaskovski Stanislav


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar


Groza Viorel Răzvan