nr. 87 din data 25.07.2013 Privind aprobarea studiilor de fezabilitate si indicatorilor economici aferente obiectivelor de investitii Retea de apa si canalizare pluviala in cartier Soimilor- Piata si Retea de apa in cartier G. Enescu si Aleea Garii

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R E A NR.87/2013


Privind aprobarea studiilor de fezabilitate și indicatorilor economici aferente obiectivelor de investiții žRetea de apa si canalizare pluviala in cartier Soimilor- Piata  si žRetea de apa in cartier G. Enescu si Aleea Garii 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 25 iulie 2013;


            Văzând  Referatul  cu nr. 14513 din 17.07.2013 întocmit de Șef Birou Investitii – Achiziții “ ing. Roșca Claudiu;


            În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;


            În temeiul art.36 alin.(1) și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă  Studiile de fezabilitate aferente obiectivelor de investiții: žRețea de apă și canalizare pluvială în cartier Șoimilor- Piaț㠝 și žRețea de apă în cartier G. Enescu și Aleea Gării 


Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici aferenți obiectivelor de investiții: žRețea de apă și canalizare pluvială în cartier Șoimilor- Piaț㠝 și žRețea de apă în cartier G. Enescu și Aleea Gării .


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


            Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


 


 


 


    Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan