nr. 98 din data 29.08.2013 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Antal Lehel

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.98/2013


Privind validarea mandatului de consilier local al


domnului Antal Lehel


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 29 august 2013.


Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Szabo Albert, constatat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.97/2013, precum și adresa nr.15643/05.08.2013 a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România “ Organizația Județeană MUREȘ;


Văzând procesul verbal întocmit de Comisia de validare, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.1/2012;


În conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.31 alin.(5) și 311 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Antal Lehel, supleant pe lista de candidați ai Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, la alegerile locale din 10 iunie 2012.


Art.2. Domnul consilier local Antal Lehel va face parte din Comisia pentru activități economico-financiare și agricultură, turism.


Art.3. Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 2/21.06.2012 privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier local și nr.6/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.


 Art.4. Prezenta hotârâre se comunică domnului Antal Lehel și Uniunii Democrate a Maghiarilor din România “ Organizația Județeană MUREȘ.


Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.


 


 


 Președinte de ședință,


   Sim Florin Daniel


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan