nr. 105 din data 10.09.2013 Privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pentru anul 2013

R O M N I A         


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.105/2013


Privind rectificarea bugetului general al municipiului Târnăveni pentru anul 2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din 10 septembrie   2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 17.653/06.09.2013;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5 din 22.02.2013 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2013 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


     Șerban Maria


 


               Avizează pentru legalitate


         Secretar,


        Groza Viorel Răzvan