nr. 104 din data 10.09.2013 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unei scari metalica mobile si a reinnoirii avizelor la obiectivul Alimentare cu apa satul Bobohalma

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.104/2013


            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din data de 10 septembrie 2013;


            Văzând  Referatul  cu nr. 17611 din 06.09.2013 întocmit de sef Birou Investitii – achizitii “ ing. Muth Teodor;


 În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


            Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării schelei metalice mobile din aluminiu de 10 m.


            Art.2. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea reinnoirii avizelor la obiectivul de investitii žAlimentare cu apa satul Bobohalma .


            Art.3. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achizitionarii de licente Windows si Microsoft Office.


            Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


            Președinte de ședință,


                 È˜erban Maria


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan