nr. 13 din data 03.02.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.13/2014

Privind aprobarea necesității și oportunității
achiziționării unor lucrări,

servicii și produse pe anul 2014

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința extraordinară din data de  3 februarie 2014;

            Văzând  referatul  cu nr. 1686 din 24.01.2014 întocmit de către sef
birou Investitii “ ing. Muth Teodor
;

            În baza Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice
locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea
administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării
unor lucrări,

servicii și produse pe anul 2014,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte
de ședință,

  Antonya Mihail

                                                                                     Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

                                                                                                      Groza Viorel Răzvan     

 

 

 

 

 

                                   ANEXĂ

la Hotărârea nr.13/2014

 

 

 

 

1.
Modernizarea instalației de încălzire și montare centrală termică la imobilul
din str. Republicii, nr. 61 (Poliția Locală, Clubul Pensionarilor nr. 1 și
Arhiva Primăriei).

 

2.
Modernizarea instalației de încălzire și montare centrală termică la imobilul
din str. 22 Decembrie, nr. 2 (SPCLEP).

 

3.
Modernizarea instalației de încălzire și montare centrală termică la sectoarele
Întreținere, reparații străzi și Dezvoltare publică clădiri.

 

4.
Branșament de apă cu cămin de apometru, str. 22 Decembrie, nr. 2 (SPCLEP).

 

5.
Reabilitarea/Modernizarea strazii Movilei.

 

6.
Interfațare cu SNEP.

 

7.
Licențe.

 

8.
Sistem de supraveghere cu camere de luat vederi în municipiul Târnăveni.

 

9.
Actualizarea strategiei de dezvoltare a municipiului Târnăveni.

 

10.
Întabulări imobile din domeniul privat și public al municipiului.