nr. 15 din data 03.02.2014 privind incuviintarea aderarii unor localitati la Asociatia de Dezvoltare AQUA INVEST MURES

 

ROMÂNIA                                                

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.15/2014

Privind încuviințarea aderării unor localități la
Asociația de Dezvoltare

AQUA INVEST MUREȘ

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședinta ordinară din data de 27 februarie 2014;

Văzând referatul nr. 4026/19.02.2014 al Directiei Tehnice, privind aprobarea aderarii unor
unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA
INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c
și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice
și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și
canalizare,

Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,

În temeiul  art.
36 alin. (1) și al art. 45 alin.
(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicat
ă, cu modificările și completările
ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
încuviințează aderarea la
Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a
comunelor:
Bahnea,
Batos, Coroisanmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata si
Vanători din județul Mures.

Art.2. Se mandatează dl. primar
Meghesan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea
Generala a Asociatiei, sa voteze conform Art.1.

Art.3. Se mandatează domnul
Ciprian Dobre, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA
INVEST MUREȘ, sa semneze Actul adițional la Actul constitutiv al Asociației.

Art.4. Prezenta hotărâre se
comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

 

   Președinte de
ședință,

                Antonya Mihail

 

                                                                                                Avizează pentru legalitate

                                                                                                               Secretar,

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan