nr. 24 din data 27.02.2014 privind aprobarea taxei de folosinta in cuantum de 1,8 lei/mp/an a terenului situat in extravilanul municipiului Tarnaveni in suprafata de 8816 mp

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.24/2014

Privind aprobarea taxei de folosință în cuantum de
1,8 lei/mp/an a terenului situat în extravilanul municipiului Târnăveni în
suprafață de 8816 mp

            Consiliul
local al Municipiului Târnăveni,întrunit în ședința ordinară din data de 27
februarie 2014;

            Văzând referatul înregistrat sub nr.
4721 din 27.02.2014 întocmit de consilier Barbu Cristina;

            În baza art. 283 al Legii nr
571/2003 privind Codul fiscal;

            În temeiul art. 36 alin.(1) și al
art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001
, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă taxa
de folosință în cuantum de 1,8 lei/mp/an a terenului situat în extravilanul
municipiului Târnăveni în suprafață de 8816 mp, pentru transmiterea temporară a
folosinței terenului către SNGN Romgaz SA în scopul realizării obiectivului de
investiții Cale acces și careu foraj la sonda 7 Herepea .

 Art.2. Transmiterea
folosinței terenului mentionat la articolul 1 se va efectua în baza unui
contract de închiriere încheiat între municipiul Târnăveni și SNGN Romgaz SA.

Art.3. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

    Antonya
Mihail

                                                                            

 

                
                                                                    Avizează pentru legalitate,

                                                                                                   Secretar,

                                                                                       Groza Viorel Răzvan