nr. 38 din data 08.04.2014 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.38/2014

Privind aprobarea  necesității și
oportunității achiziționării unor lucrări,
servicii și produse pe anul
2014

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 8
aprilie 2014;

            Văzând  referatul  cu nr. 7903 din
04.04.2014
întocmit de către sef birou Investitii “ ing. Muth Teodor;

            În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se
aprobă  necesitatea și oportunitatea
achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2014, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

            Președinte de ședință,

                  Bunea Teofil

 

 

 

 Avizează pentru legalitate,

       Secretar

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan

 

 

               ANEXĂ

la Hotărârea nr.38/2014

 

 

 

 

 

 

1.
Amenajare spațiu destinat înființării unei creșe în cadrul proiectului žPoți fi
mamă! Armonie între viața profesională și cea privat㠝 (DALI+ Expertiză
tehnică)