nr. 42 din data 24.04.2014 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni pre trimestrul I al anului 2014

 

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.42/2014

Privind aprobarea contului de execuție al
bugetului general al municipiului Târnăveni pre trimestrul I al anului 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 24 aprilie 2014;

Văzând Raportul  privind  aprobarea 
execuției  bugetului general al
municipiului Târnăveni  pe trimestrul I
al anului 2014, înregistrat sub nr. 8.780/16.04.2014, întocmit de director
executiv “ Direcția economică;

În
baza art. 49 alin.
(12) din Legea finanțelor publice locale
nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se
aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni pe
trimestrul I  al anului 2014, conform
Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni,

 

Președinte de ședință,

     Bunea
Teofil

 

 

                                                                              Avizează
pentru legalitate

                                                                                                 Secretar,

                                                                                    Groza Viorel Răzvan