nr. 41 din data 24.04.2014 privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2014

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.41/2014

Privind rectificarea bugetului general
centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din
data de 24 aprilie   2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 8.681/15.04.2014;

În baza prevederilor Legii
nr.356
/2013  privind  bugetul de stat pe anul 2014 și a Legii finanțelor publice
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (4) lit. a  , al 
art. 45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea
bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2014 conform
Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

     Bunea Teofil

 

 

                                                                            Avizează pentru legalitate

                                                                                                 Secretar,

                                                                                    Groza Viorel Răzvan