nr. 53 din data 29.05.2014 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii i a indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investitii Amenajare spaiu destinat infiintaii unei crese in cadrul proiectului Poti fi mai mult decat mama ! Armonie intre viaia profesionala si cea privata

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.53/2014

Privind aprobarea Documentației
de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico- economici
aferenti obiectivului de investitii žAmenajare spațiu destinat înființării unei
creșe  în cadrul proiectului “ žPoți fi mai mult decât mamă ! Armonie între
viața profesională și cea privat㠝

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 29 mai 2014;

            Văzând  Referatul  cu nr. 11363/22.05.2014 întocmit de jrs. Petru
Oana Mirela si ing. Muth Teodor;

            În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

            În
temeiul prevederilor art 36 alin.(1) si art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală,republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă  Documentația de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții pentru obiectivul de
investiții
žAmenajare spațiu
destinat înființării unei creșe 
în cadrul proiectului “ žPoți fi mai mult decât mamă! Armonie între
viața profesională și cea privat㠝.

Art.2. Se aprobă  indicatorii
tehnico- economici
aferenți obiectivului
de investitii žAmenajare spațiu destinat înființării unei creșe 
în cadrul
proiectului “ žPoți fi mai mult decât
mamă ! Armonie între viața profesională și cea privat㠝.

 

Principalii indicatori
tehnico-economici ai investiției:

1.      valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(la curs InforEuro aprilie 2014, 1 euro = 4.4603)

Valoarea totală a investiției:

1.226.979 RON  din
care

C+M = 832.127 RON

Ef  = (
C + M ) / total Investiție:

                                   832.127
/ 1.226.979 x l00 = 67,81 %

Tinv/Sdesf = 1.226.979 / 666 =  1.842 RON / mp (413 euro/mp)

C+M/Sdesf = 832.127 / 666 =  1.249,00 RON / mp (271 euro/mp)

Construcție nouă- anexe 237,84 mp x 572,981 = 136.278 EUR

Construcție veche 428,29 mp x 324,105 = 138.811 EUR

Total investiții/copil/euro

1.226.979/60=20.450
RON  = 
4.585 EURO

2. eșalonarea investiției
(INV/C+M):

Semestrul I.  “-Avizare DALI ,
Achiziții publice ,  proiectare,
autorizare , Execuția în roșu

Semestrul II. “ Continuarea execuției; dotări 

3. durata de realizare (luni): 12 luni

4. capacități (în unități fizice și valorice): 60 copii.

Art. 3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

 

                Președinte
de ședință

               Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                   
         

 

Avizează pentru legalitate

                                                                                               
               Secretar,

                                                                                                
Groza Viorel Razvan