nr. 52 din data 29.05.2014 privind mandatarea Primarului Municipiului Tarnaveni, in calitatea sa de reprezentant al municipiului in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES, sa voteze ajustarea preturilor i tarifelor aferente serviciului de apa si de canalizare

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.52/2014

Privind 
mandatarea Primarului al Municipiului Târnăveni, în calitatea sa de
reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să voteze ajustarea prețurilor și
tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare

 

 Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 29 mai 2014;

Văzând Referatul nr.
11.219/20.05.2014
, întocmit de dl. ing. Beleanu Celestin “ Director
Tehnic, precum și avizele comisiilor de specialitate;

 Având în vedere adresa ADI AQUA INVEST MUREȘ, înregistrată la
instituția noastră cu nr.9535/28.04.2014, Avizul ANRSC nr.208332/17.04.2014 și
adresa nr.206691/VIII/C/5/24.04.2014 a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg.
Mures;

             În baza prevederilor art.16 alin. 3 litera (d) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest 
MUREȘ , ale art.17 alin.2, art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare;

             În
conformitate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitar㠝Aqua  Invest  MUREȘ ,

             În
temeiul art. 36 alin. (2) lit.d si alin.(6) lit.a pct.14 d,  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se mandatează dl. Meghesan Nicolae Sorin, Primar al Municipiului
Tarnaveni
, în calitatea sa reprezentant al municipiului în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să
voteze ajustarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de
canalizare în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, după cum
urmează:

 

 

 

SpecificatiePret/Tarif pentru populatie lei/mcPret/Tarif pentru rest utilizatori
lei/mcAPA POTABILA
PRODUSA, TRANSPORTATA SI DISTRIBUITA pentru intreaba arie de operare3,863,11APA POTABILA
PRODUSA SI TRANSPORTATA intr-un sistem, livrata in vederea redistribuirii

1,98CANALIZARE-EPURARE
ape uzate menajere pentru intreaga arie de operare3,142,53TRANSPORT SI
EPURARE ape uzate menajere, preluate din alte sisteme din afara ariei de operare,
de la alti operatori

1,67CANALIZARE
APE PLUVIALE pentru intreaga arie de operare0,980,79


 

Art.2. Prezenta hotărâre se
comunică Instituției Prefectului – județul MUREȘ, Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și domnului Meghesan Nicolae Sorin, Primar
al Municipiului Târnăveni, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

             Președinte
de ședință,

           Cimpoca Alin Claudiu

                                                                                   

                                                                                               Avizează pentru legalitate

                                                                                                              
Secretar,

                                               
                                                  Groza Viorel Razvan