nr. 62 din data 31.07.2014 privind stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea Zilele municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                            


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.62/2014


Privind stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public


 la manifestarea Zilele municipiului Târnăveni 


 


 


         Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 31   iulie 2014;


          Având în vedere Referatul de specialitate privind  stabilirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea Zilele municipiului Târnăveni , întocmit  în cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 14.651/10.07.2014;


         În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c , alin.(4) lit c ,  art. 45 alin.(2)  lit. c și art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


                                                                                             


HOTĂRĂȘTE:


 


         Art. 1. Se aprobă taxele de ocupare a domeniului public al Municipiului Târnăveni pentru persoanele fizice și juridice participante la manifestarea Zilele municipiului Târnăveni , după cum urmează:


1.   Pentru activități de alimentație publică                     20/lei/mp/zi


2.   Pentru comercializarea de produse alimentare          15/lei/mp/zi


3.   Pentru comercializare de produse nealimentare                  10/lei/mp/zi


4.   Pentru activități sportive și de agrement                            10/lei/mp/zi


 


          Art.2. Se aprobă  scutirea de la plata taxelor menționate la art.1, pentru creatorii populari,  artizanii și artiștii plastici din municipiul Târnăveni care comercializează produsele proprii  precum și pentru standurile orașelor înfrățite.


Art.3. Se aprobă  scutirea de la plata taxelor menționate la art.1, pentru organizațiile neguvernamentale ale căror activități se desfășoară în scopuri caritabile.


Art. 4. Ocuparea domeniului public se va realiza în condițiile prevăzute în contractul de închiriere prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.5. Consiliul Local al municipiului Târnăveni împuternicește primarul municipiului Târnăveni, prin aparatul de specialitate, să închirieze domeniul public în perioada desfășurării evenimentului Zilele Municipiului Târnăveni .


Art.6. Desfășurarea de activități comerciale și de prestări servicii de către persoanele fizice și juridice se face numai pe baza unei declarații pe proprie răspundere a titularilor contractelor de închiriere a domeniului public prin care să confirme faptul că activitatea desfășurată este autorizată în condițiile legii și numai după achitarea taxelor de ocupare a domeniului public


         Art.7.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni, Direcția Economică, Direcția Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului,  Compartimentul Organizare, Control Agenți Economici, Direcția  Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


 


       Avizează pentru legalitate,


              Secretar,


   Groza Viorel Răzvan