nr. 63 din data 31.07.2014 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna iunie 2014

ROMÂNIA                                                         


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.63/2014


 


Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei


cadrelor didactice pentru luna iunie  2014


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 31 iulie  2014;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 14.659/10.07.2014;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  iunie 2014, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Cosma Florin Adrian                                        


                                                                          


 


    Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


       Groza Viorel Răzvan