nr. 72 din data 28.08.2014 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Creta Ioan

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.72/2014

 

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
Creța Ioan

 

Consiliul local al Municipiului
Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară
din data de 28 august 2014;

Văzând referatul nr.17079/21.08.2014
al Primarului municipiului  municipiului
Târnăveni
;

În conformitate cu
dispozițiile
art.9 alin.(2) lit.d) , alin.(3) și ale
alin.(4) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și
completată;

 În temeiul art. 36 alin. (1) și ale art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                                  

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1. Ia act de absența
nemotivată a domnului consilier local Creța Ioan, la patru ședințe ordinare
consecutive ale consiliului local.

Art.2. Constată încetarea de
drept a mandatului de consilier local  al
domnului Creța Ioan, înainte de expirarea duratei normale a mandatului și se
declară vacant locul acestuia în consiliul local.

Art.3. Prezenta hotărâre
poate fi atacată la instanța de contencios admnistrativ, în termen de 10 zile
de la comunicare.

Art.4. Hotărârea se comunică
domnului Creța Ioan și Partidului Poporului Dan Diaconescu “ filiala Târgu
MUREȘ.

 

Președinte
de ședin
ță,

        Mândroiu Armina Diana                                                      

                                                                                             

 

          Avizează pentru legalitate,

              Secretar,

   Groza Viorel Răzvan