nr. 90 din data 30.10.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015

R O M N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA 
NR. 90 / 2014

privind aprobarea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2015

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30
octombrie
2014;

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub
nr. 21991/23.10.2014 întocmit de Șef Serviciu impozite și taxe, prin care se
propune actualizarea nivelurilor pentru impozitele și taxele locale și alte taxe
asimilate acestora aplicabile la nivelul municipiului Târnăveni începând cu anul
2015;

În baza prevederilor Titlului IX
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin.
(1)și
al  art. 45
alin.(2)din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

      
HOTĂRĂȘTE:

Art.l.
Se aprobă
impozitele și taxele locale, pentru anul 2015 aplicabile la nivelul Municipiului
Târnăveni, conform Anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.2.
Se
stabilește cota de 10% reprezentînd bonificație acordata persoanelor fizice
pentru plata cu anticipate a impozitului pe cladiri. a impozitului pe teren si a
impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana
la data de

31 
martie a anului fiscal.

Bonificația de 10% pentru plata cu
anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului
asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de
31 martie a anului fiscal se aplică și persoanelor
juridice.

Art.3.
Prezenta hotărâre se va aplica
de la data de 1 ianuarie 2015, dată la care se abrogă orice dispoziții contrare
prezentei hotărâri.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni prin
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale: Municipiul
Târnăveni.

 

 

Președinte de
ședință,

        
  Fodor
Alexandru Iosif

 

                                                          
                                  
   
Avizează pentru legalitate,                                  
                                                          
           
                                        
 
Secretar,

                                                                                                             Groza Viorel
Răzvan

 

Anexa nr. 1