nr. 91 din data 30.10.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie si septembrie 2014

R O M
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 91/ 2014

privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie și septembrie 2014

Consiliul Local al Municipiului Tâmăveni, întrunit în ședința ordinară din
data 30 octombrie
2014;

Văzând referatul de specialitate 21.522/17.10.2014 întocmit de director executiv – Direcția economică

 În baza Instrucțiunilor nr.2
/17.02.2011 aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului;

În temeiul
art. 36 alin.
(1)și al  art.
45
alin.(1)din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie și
septembrie 2014, conform Anexei nr.l , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

         Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni prin Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: Municipiul Târnăveni.

 

 

Președinte de
ședință,

        
Fodor Alexandru Iosif

 

                                                                     

               Avizează pentru
legalitate,

                                                                                     Secretar,

                                                                            Groza Viorel Răzvan