nr. 98 din data 30.10.2014 privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din Consiliul de administratie al Gradinitei cu Program Prelungit nr.4

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 98/2014

privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din
Consiliul de administrație al Gradiniței cu Program Prelungit nr.4 Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 30 octombrie 2014;

Văzând referatul nr.22.058/24.10.2014 întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni;

În baza prevederilor
Legii educatiei nationale nr.1/2011, modificată și completată;

În temeiul prevederilor
art. 36 alin.(1)  și ale art. 45 alin.(1)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu
modificările și completările ulterioare,    

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic.
Se mandatează  domnul consilier local Bunea Teofil, pentru a
face parte din Consiliul de administrație al 
Grădiniței cu Program Prelungit nr.4 Târnăveni:

 

Președinte de ședință,

                    Fodor Alexandru Iosif

                                                                                     

 

               Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                               Groza Viorel Răzvan