nr. 97 din data 30.10.2014 privind aprobarea Actului additional nr.2 la Conventia de parteneriat nr. 23135/15.11.2012 incheiata intre Municipiul Tarnaveni si ISU Horea Mures

R O M N I
A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 HOTĂRÂREA NR. 97 / 2014

privind aprobarea Actului aditional nr.2

la Conventia de parteneriat nr.23135/15.11.2012,

încheiată între Municipiul Târnăveni si
I.S.U. HOREA  MURES

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 octombrie 2014;

Văzând referatul nr.21987/23.10.2014 întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni, precum si adresa ISU žHOREA  al Jud. Mures,
înregistrată la instituția noastră cu nr.22.001/23.10.2014;

În
conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul
prevederilor art. 36 alin.(2) lit.e, alin.(7) lit.a si ale art. 45 alin.(1) si
alin.(2) lit.f  din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Actul aditional
nr.2  la Convenția de parteneriat nr.23135/15.11.2012, încheiată între
Municipiul Târnăveni si I.S.U. HOREA  MURES, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.77/02.11.2012.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul
Municipiului Tarnaveni.

 

 

 
 
 Președinte de ședință,

Fodor Alexandru Iosif

                     

   
Avizează pentru legalitate,

                        Secretar,

                     Groza Viorel Răzvan