nr. 101 din data 27.11.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna octombrie 2014

R O M N I A                                                                               

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA 101/2014

 

privind
aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei

cadrelor
didactice pentru luna octombrie 2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 27  noiembrie 
2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 23.724/18.11.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna
octombrie  2014
, conform Anexei nr.1 ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

            Președinte
de ședință,

           Mihăilescu Alin Marius

                                                                                                  Avizează pentru legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                          Groza
Viorel Răzvan