nr. 20 din data 10.02.2015 Privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al municipiului Tarnaveni a bunurilor bransamente de apa si racorduri de canal realizate si receptionate in perioada 01.01.2014-31.12.2014

ROMÂNIA                                                                          

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.20/10.02.2015

Privind
aprobarea cu
prinderii
în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor branșamente de apă și
racorduri de canal realizate și receptionate în perioada
01.01.2014-31.12.2014

 

        
Consiliul local al MunicipiuluiTârnăveni, întrunit în ședința
extraordinară din data de 10 februarie
2015;

        
Având în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea cuprinderii
în domeniul public al municipiuluiTârnăveni a bunurilor – 
branșamente de apă/racorduri de canal realizate și recepționate în
perioada 01.01.2014 “ 31.12.2014, întocmit încadrul Direcției economice și
înregistrat sub nr.2924/05.02.2015;

În baza  prevederilor Contractului de delegare
a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni către
S.C. Compania Aquaserv S.A
Tg.MUREȘ 
, nr.
22/202.662/2010, cu modificările
ulterioare;

Ținând cont
de prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;

        
Întemeiul art.36 alin. (2)
lit.c), alin.(5) lit.a), al art. 45 alin.(3) și al art.123 din Legea nr. 215/
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.Se aprobă cuprinderea
în domeniul public al municipiului Târnăveni a bunurilor aferente serviciilor de
alimentare cu apă și canalizare-branșamente de apă/racorduri de canal realizate
și recepționate  în perioada
01.01.2014 “ 31.12.2014, conform Anexei. nr.1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre
.

         
Art.2
.Se aprobă  completarea Anexei nr.5 
– Lista bunurilor proprietate publică, aferente serviciilor “ gestiunea
sisteme de alimentare cu apă aparținătoare domeniului public al municipiului
Târnăveni  la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.
22/202.662/2010  cu bunurile – branșamente de apă/racorduri de canal
realizate și recepționate  în anul
2014, conform Anexei. nr.1.

        
Art.3.
Predarea-preluarea bunurilor cuprinse în
Anexa nr.1 la prezenta se va efectua prin încheierea unui Proces verbal de
predare-preluare, conform art.76 pct.2 lit.d din Dispoziții generale ale
Contractului de delegare a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa
nr.5 prevăzută la art.76 pct.2 lit.b “ Dispoziții generale din contract,
încheindu-se un Act adițional în acest
sens.

        
Art.4.
Se mandatează Președintele Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest MUREȘ,dl.Ciprian Dobre “ președintele
Consiliului Județean MUREȘ, să semneze în numele și pe seama Municipiului
Târnăveni Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii
nr.22/202662/2010.

          
Art.5.
Comisia de
predare-primire va proceda la predarea- primirea bunurilor – branșamente de
apă/racorduri de canal realizate și recepționate în anul 2014,atât între
utilizator și municipiul Târnăveni cât și între municipiul Târnăveni și
S.C.CompaniaAquaserv SA Tg.MUREȘ.

         
Art.6.
Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

      
Președinte de
ședință,

        
Sim Florin Daniel

 

                                                                                   
Avizează pentru legalitate

                  
                    
                                                          Secretar,

                                                                          
       
Groza Viorel Răzvan

 –
Anexa