nr. 25 din data 26.02.2015 Privind aprobarea modificrii Actului Constitutiv i a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ECOLECT MURE i mandatarea Primarului Municipiului Trnveni, dl. Meghean Nicolae Sorin, reprezentantul municipiului Trnveni n Adunarea General a Asociaiei, s voteze aprobarea modificrii Actului Constitutiv i a Statutului Asociaiei

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TARNAVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25/26.02.2015

Privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ și mandatarea Primarului
Municipiului Târnăveni, dl. Megheșan Nicolae Sorin, reprezentantul municipiului
Târnăveni în Adunarea Generală a Asociației, să voteze  aprobarea modificării Actului Constitutiv și
a Statutului Asociației

 Consiliul Local al Municipiului
Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din data 26 februarie 2015;

Văzând referatul
nr. 4157/20.02.2015 întocmit de Direcția Tehnică;

Luând în considerare prevederile art.8 alin.(3), lit. c , art.10 din
Legea nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind
modificarea anexelor nr.2 și 4 la Hotărârea Guvernului
nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv “ cadru și a statutului – cadru
al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile
de utilități publice;

Tinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008, pentru
aprobarea actului constitutiv “ cadru și a statutului – cadru al asociațiilor
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități
publice;

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2), lit. h , art.20,
alin.(3) și art.37, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ECOLECT MUREȘ coroborat cu cele ale Ordonanței Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.246/2005;

În temeiul prevederilor art.11 și art.36 alin. (2) lit. žb  și žd ,
precum și cele ale art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ, în conformitate cu anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.
Se mandatează Primarul Municipiului Tarnaveni, dl. Meghesan Nicolae Sorin,
reprezentantul municipiului Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociației, să
voteze  aprobarea modificării Actului
Constitutiv și a Statutului Asociatiei, în sensul dispozitiilor art. 1 si să
îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv
actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la
înființarea Asociației.

Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT
MUREȘ, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

           

            Președinte de ședință,

               Sim Florin Daniel                                                            

 

        Avizează pentru legalitate

                                                                                                      
               Secretar,

                                                                                                          Groza Viorel Răzvan