nr. 30 din data 26.02.2015 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.30/26.02.2015

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei

cadrelor didactice pentru luna  ianuarie 2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data 26 februarie  2015;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția
economică , înregistrat sub nr. 4004/19.02.2015;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă sumele
necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna  ianuarie 2015, conform Anexei nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

             Președinte de ședință,

                 Sim Florin Daniel

 

                        Avizează
pentru legalitate

                                                                                                      
Secretar,

                                                                                              Groza
Viorel Răzvan