nr. 31 din data 26.02.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiii Amenajare centru social de recreere i socializare Victoria , a indicatorilor tehnico- economici aferenti obiectivului de investiii Amenajare centru social de recreere i socializare Victoria i modificarea Hotrrii Consiliului Local al Municipiului Trnveni nr.16/10.02.2015

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.31/26.02.2015       

Privind aprobarea Studiului  de fezabilitate pentru obiectivul de
investiții Amenajare centru social de recreere și socializare žVictoria  , a indicatorilor
tehnico- economici aferenti obiectivului de investiții Amenajare centru social
de recreere și socializare žVictoria  și modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Târnăveni nr.16/10.02.2015

 

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinar
ă din data de 26 februarie 2015.

            Văzând  Referatul  cu nr. 3901/18.02.2015 întocmit de ing. Muth
Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

            În baza art.
44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare.

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate
pentru obiectivul de investiții Amenajare
centru social de recreere și socializare žVictoria 
.

         Art. 2. Se aprobă  indicatorii tehnico-
economici aferenti obiectivului de investiții Amenajare centru social de recreere și socializare žVictoria 

 

Principalii
indicatori tehnico-economici ai investiției:

 

1.     
valoarea totală (INV), inclusiv TVA

(la
curs euro din 10.12.2014, 1 euro = 4,4415)

Valoarea totală a
investiției:

531.350 RON/ 119.633 euro, din care

C+M = 443.851 RON/99.933 euro

 

2. eșalonarea
investiției (INV/C+M):

            – Anul I

 

3. durata de
realizare (luni):

            – 30 zile “ proiectare

            – 150 zile “ execuție
lucrare

 

4. capacități (în unități fizice și valorice):

            – aria
construită: 158,67 mp

            – aria
desfășurată: 282,54 mp

            – aria
utilă: 248,13 mp

            – număr
nivele: 2

           
înălțimea liberă de nivel: parter “ 2,78 m

                                                       mansardă “ 2,60m

 

            Art.3. Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Târnăveni nr.16/10/02/2015 se modifică în conformitate cu
articolele nr.1 și nr.2 ale prezentei hotărâri.

Art.4.Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

      Președinte de ședință,

        Sim
Florin Daniel

Avizează
pentru legalitate

            Secretar,

      
Groza Viorel Răzvan