nr. 54 din data 20.04.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici impreun cu co-finanarea proiectului: Investitii pentru exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures finantat partial din disponibilul creat la nivelul proiectului Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i apa uzata in judetul Mures CCI nr.2009 RO 161 PR 019din cadrul POS Mediu, de catre Municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 54/20.04.2015

 

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici împreună cu

co-finanțarea proiectului:
žInvestitii pentru  exploatarea si intretinerea
sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului
Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures  
finantat partial din disponibilul creat la nivelul proiectului
œExtinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ CCI nr.2009 RO 161 PR
019 din cadrul POS Mediu, de către Municipiul Târnăveni

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința extraordinară din data de 20 aprilie 2015;

Văzând
Expunerea de motive a Direcției tehnice, nr.8738 din 15.04.2015,
privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici împreună cu co-finanțarea proiectului:
žInvestitii pentru  exploatarea si
intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a
Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures   finantat partial din disponibilul creat la
nivelul proiectului
œExtinderea și reabilitarea infrastructurii de
apă și apă uzată în județul MUREȘ CCI nr.2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS
Mediu, de către Municipiul Tarnaveni

 

Având în vedere:

         
Angajamentele asumate de
România în cadrul Capitolului 22 “ Mediu din Tratatul de aderare

         
Programul Operațional
Sectorial de Mediu (POS Mediu)

În temeiul art. 36 alin.(1) lit.b) și lit.d) și al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă, în cadrul proiectului POS Mediu œExtinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ 
,
următoarele documente:

         
Anexa 1 – Studiul de fezabilitate privind žInvestitii
pentru  exploatarea si intretinerea
sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului
Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures  

         
Anexa 2 – Indicatorii tehnici privind
žInvestitii pentru 
exploatarea si intretinerea sistemelor de apa si canalizare la nivelul
ariei de operare a Operatorului Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures  
aferenti Municipiului Tarnaveni

         
Anexa 3 – Indicatorii economici privind žInvestitii
pentru  exploatarea si intretinerea
sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului
Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures  
 aferenti Municipiului Tarnaveni

         
Anexa 4 – Valoarea co-finanțări privind žInvestitii
pentru  exploatarea si intretinerea
sistemelor de apa si canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului
Regional SC Compania AQUASERV SA Tg-Mures  
i aferentă Municipiului Tarnaveni

 

Anexele 1-4,
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Se aprobă co-finanțarea proiectului de către Municipiul Tarnaveni în valoare de 29,017.83
RON. Prezenta co-finantare se va asigura din economiile  realizate la co-finantarea a  Proiectului initial , aprobata prin HCL nr.
95/28.10.2010.

 

Art.3. Se mandatează domnul Nicolae Sorin Meghesan, Primarul Municipiului
Tarnaveni pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Aquainvest MUREȘ, în sensul art.1 din prezenta hotărâre.

 

Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcineaza Primarul
Municipiului Tarnaveni, președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Aquainvest MUREȘ  si conducerea SC
Compania AQUASERV SA Tg.MUREȘ.

 

          

 

           Președinte de
ședință,

      Șerban Maria

 

    

 

 

 

Avizează pentru legalitate,

       Secretar,

        Groza Viorel Răzvan