nr. 93 din data 30.07.2015 Privind infiintarea pe traseul Traseul Tarnaveni Bobohalma a doua statii publice de transport public local de calatori

ROMÂN IA                                                                        

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.93/30.07.2015

Privind înființarea pe traseul Traseul
Târnăveni “ Bobohalma a două stații publice de transport public local de
călători

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 30  iulie   2015;

Văzând Referatul de specialitate nr. 3978/24.07.2015, întocmit de ing.
Moța Nicolae din Cadrul Compartimentului Transport Public Local și cererea
nr.15846/23.07.2015.

În conformitate cu prevederile Legii
serviciilor de transport public local nr. 92/2007, modificată și completată.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.
Se aprobă înființarea pe traseul Traseul Târnăveni “ Bobohalma a două stații
publice de transport public local de călători, în satul Bobohalma, pe strada
Principală nr.10(dus) și la nr.468(întors).

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

            Pop Paula Milintia

      Avizează pentru legalitate

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan