nr. 128 din data 26.11.2015 privind aprobarea numarului burselor si cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni pentru sem.I al anului colar 2015-2016

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.128/26.11.2015

 

Privind aprobarea
numărului  burselor 
și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu
frecvență din învățământul
preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem.I al anului școlar
2015-2016

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  26
 noiembrie 2015;

Văzând Referatul de
specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea 
numărului   și
cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din 
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni
pentru semestrul I  al anului
școlar 2015-2016,
întocmit
în cadrul
 Direcției economice și înregistrat sub
nr.23.379/19.11.2015  ;

În baza prevederilor
Ordinului
Ministrului  Educației,
Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul
M.E.C.T.S. nr.3470/2012, prin care au fost aprobate Criteriile generale de
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de
stat;

În temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1) 
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.
1
.
Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului
școlar 2015-2016, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă
cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului
școlar 2015-2016, după cum
urmează:

 

– burse de performanță                                             
100 
lei/elev

– burse de merit                     
          
                       
   50  lei/elev 

– burse de studiu                                                           40  lei/elev

 

 

           
Burse de ajutor social

                       
Din care:

           
– burse de boală                                                    40 
lei/elev

           
– burse pentru elevi din mediul rural                    30  lei/elev

           
– burse pentru elevi din familii cu venituri mici   30
 lei/elev

           

 Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni 
prin  Direcția economică din
cadrul unității administrativ-teritoriale: municipiul
Târnăveni.

 

 

 

 

Președinte de
ședință,

 

   
       
    Antonya
Mihail               
         
                        
  

 

 

 

 

  
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                             
       
Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 

 – Anexa nr.
1