nr. 132 din data 26.11.2015 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015

R O M N I A                                                                   

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA 
NR.132/26.11.2015

Privind
rectificarea
bugetului general consolidat al 
municipiului Târnăveni

 pe anul 2015

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 26 noiembrie  2015;

Văzând Referatul de
specialitate la proiectul de hotărâre rectificarea
bugetului general consolidat al 
municipiului

pe anul 2015, întocmit de director executiv “ Direcția economică 
și înregistrat sub nr. 23.421/19.11.2015 și Referatul de
specialitate  nr.
23.473/20.11.2015  privind aprobarea achiziționării unor produse,
servicii și lucrări cuprinse în Lista
obiectivelor de investiții pe anul
2015 cu finanțare din bugetul local, întocmit în cadrul Biroului Investiții,
Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor
Legii nr.186/2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015, O.U.G.
nr.47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și a Legii
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 36
alin. (1) și (4) lit. a  , al art.
45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe
anul 2015 conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.
2.
  Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni  prin 
Direcția economică din cadrul unității administrativ-teritoriale:
municipiul Târnăveni.
      

 

 

Președinte de
ședință,

 
         
     Antonya
Mihail

           
           
         
                                                
           
Avizează pentru legalitate

                                                                                             
             Secretar,

                                                                                 
      
     Groza
Viorel Răzvan

 – Anexa