nr. 140 din data 23.12.2015 Privind transformarea unor posturi din statele de functii ale serviciilor publice de interes local, in vederea promovarii personalului contractual incadrat pe aceste posturi, in grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                 

    HOTĂRÂREA
NR.140/23.12.2015

 

 Privind transformarea unor posturi din
statele de funcții
ale serviciilor publice de interes local, în vederea promovării personalului
contractual încadrat pe aceste posturi,
în grade sau trepte profesionale
de nivel imediat superior

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2015;

Văzând referatul de specialitate nr.
25446 din 17.12.2015
a Serviciului
Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea transformării unor
posturi din cadrul serviciilor publice de interes local,

Cu respectarea prevederilor HGR
nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare,

Potrivit prevederilor Legii-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice,

În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:  

 

Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statele de funcții ale serviciilor publice de interes
local, în vederea promovării personalului contractual încadrat pe aceste
posturi,
în grade sau trepte profesionale de nivel imediat superior, după cum urmează:

Serviciul
Public de Asistență Socială :

– Transformarea postului de referent grad II (SSD),
în referent grad I (SSD)
,

– Transformarea postului de asistent ingrijire  treapta  II, în asistent ingrijire  treapta 
I,

Sector
Întreținere Reparații Străzi:

– Transformarea postului de mecanic utilaj greu  treapta II, în mecanic utilaj greu treapta I,

– Transformarea a 2 posturi de asfaltator treapta
II, în asfaltator treapta I,

– Transformarea 
postului de asfaltator treapta III, în asfaltator treapta II,

Sector
Servicii  de Dezvoltare Publică și
Clădiri:

– Transformarea postului de zugrav treapta II, în zugrav
treapta I,

 

 

Sector
Sere Spații Verzi:

– Transformarea postului de inspector specialitate
(S) gradul II, în inspector specialitate (S)
gradul I,

– Transformarea a 4 posturi de floricultor treapta
II, în floricultor treapta I,

– Transformarea a 6 posturi de floricultor treapta III,
în floricultor treapta II,

– Transformarea postului de mecanic treapta IV, în mecanic
treapta III

Serviciul
Administrația Piețelor:

– Transformarea postului de lucrător comercial  treapta II, în lucrator comercial treapta I

 

Art. 2. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului
Târnăveni care
prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul
Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statelor de
funcții ale serviciilor
publice de interes local
, cu modificările prevăzute la art. 1 din
prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,

    Bercea Ioan

                   

 

Avizează pentru legalitate,

                        Secretar,

                    Groza Viorel Răzvan