nr. 142 din data 23.12.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 142/23.12.2015

Privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări,
servicii și produse pe anul 2015

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie
2015,

            Văzând  referatul  cu nr. 25372 din 16.12.2015 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor
,

            În baza Legii
nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;

            În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea achiziționării următoarelor lucrări, servicii și produse pe anul
2015:

         
Actualizarea analizei cost – beneficiu
la obiectivul de investiții œModernizare, reabilitare și extindere Gimnaziul de
Stat Traian “ Târnăveni 

         
Actualizarea analizei cost – beneficiu
la obiectivul de investiții œModernizare, reabilitare Colegiul Tehnic “ Târnăveni      

 

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

            Președinte
de ședință,

                Bercea Ioan

                                                                                              

 

 

                                                                                 Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                  Groza Viorel Răzvan