nr. 38 din 23.02.2017 privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Târnăveni.

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 38/23.02.2017

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în şedinţa ordinară din 23.02.2017
În temeiul art. 28 alin.(2) din Legea nr. 155/2010 privind Poliţia Locală;
Văzând referatul nr. 3601/14.02.2017 întocmit de Director executiv ec.Gurghean Crişan, din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a pct.7 şi al art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă componenţa Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Târnăveni după cum urmează:
Primar – jr. Megheşan Nicolae Sorin
Şeful Poliţiei municipiului Târnăveni – comisar Ceteras Ioan
Şeful Poliţiei Locale a municipiului Târnăveni – ec. Gurghean Crişan
Secretarul municipiului Târnăveni – Stefan Blanaru
Consilier local Marcu Florin
Consilier local Tutecean Cristian
Consilier local Incze Csaba
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se împuterniceşte primarul municipiului Târnăveni.

Preşedinte de şedinţă,
Incze Csaba Levente

Avizează pentru legalitate
Secretar,
Stefan Blanaru