nr. ­­­­­­­94 din 28.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2017-2018

R O M Â N I A                                                                                                             
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.­­­­­­­94/28.09.2017
privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni pentru anul scolar 2017-2018

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 28 deptembrie 2017;

Văzând Raportul intocmit de secretarul municipiului Tarnavni inregistrat sub nr.18072.21.09.2017;

In baza art 96 al.2 si urm din Legea educatiei nationale nr.1/2011 si a prevederilor Ordinului MEN nr.4619/2014;

În temeiul art. 36 alin. (1) şi alin.(6) lit a) şi alin.(7) lit.a) şi ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1.  Se mandateaza urmatoarele persoane sa indeplineasca functia de reprezentant al consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar astfel:

  • Colegiul Tehnic – Ciulea Pavel

Dordea Cornel Cristian

Popa Ovidiu

  • Liceul teoretic Andrei Barseanu – Modorcea Ovidiu

Cimpoca Alin

Gligor Dorin

  • Scoala gimnaziala Traian – Voda Mircea

   Tutecean Dan Cristian

   Antonya Mihail

  • Scoala gimnaziala Avram Iancu – Incze Csaba

 Heghes Octavian

  • Scoala Generala Nr.3 –Dordea Cornel

                                            Popa Felician Lucian

  • Gradinita nr.4 – Fodor Alexandru

        Voda Mircea

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

 

         Presedinte de sedinta

          Popa Felician Lucian

                                                                                                                                 Secretar

                                                                                                                             Stefan Blanaru