nr. 95 din 29.11.2018 cu privire la validarea mandatului de consilier local a dlui Sincu Vlad Gheorghe

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TARNAVENI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 95 din 29 noiembrie 2018
cu privire la validarea mandatului de consilier local a dlui Sincu Vlad Gheorghe

 

Consiliul local al municipiului Tarnaveni in şedinta ordinară din data de 29 noiembrie 2018;

Având în vedere încetarea mandatului de consilier local al domnului Dordea Cornel Cristian  precum şi adresa  Filialei PNL Mureş înregistrată sub nr. 2097/16.112018;

Văzând procesul verbal întocmit de comisia de validare constituită prin HCL nr. 1/2016;

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. 33 din Legeanr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale precum şi ale art. 31 alin. 5 şi art. 311 din din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată și modificată;

In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată și modificată;

H O T A R A S T E

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al dlui. Sincu Vlad Gheorghe, supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Național Liberal, la alegerile locale din data de 05 iunie 2016.

Art.2. Dl. consilier local Sincu Vlad Gheorghe va face parte din comisia economica a Consiliului local Tarnaveni.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare/comunicare.

         Presedinte de sedinta
            Heghes Octavian

                                                                                        Avizeaza pentru legalitate                
                                                                                             Secretar,
                          
                                                                 Stefan Blanaru