CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

ROMANIA
JUD. MURES
MUN. TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. 23204/20.12.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

ANUNŢĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

 

 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatică
 2. Poliţist local clasa III gradul profesional debutant la Compartimentului Acces Baze Date Instruire din cadrul Poliției Locale
 3. Referent clasa III gradul profesional debutant la Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcției Economice.

 

 • Condiţii de participare la concurs :

Condiţii generale:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2):
 1. să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. să aibă o capacitate deplină de exerciţiu;
 5. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 8. să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 9. să nu fi fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatică
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – în domeniul informatică, inginerie calculatoare şi tehnologia informaţiei;
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
 1. Poliţist local clasa III gradul profesional debutant la Compartimentului Acces Baze Date-Instruire din cadrul Poliției Locale
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
 • aptitudini fizice (rezistenta,  efort )- barem minimal
 • postul presupune efectuarea de  deplasari in teren
 • disponibilitate pentru lucrul  peste program si in conditii de stres
 1. Referent clasa III gradul profesional debutant la Serviciului Impozite şi Taxe din cadrul Direcției Economice
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • fără vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului
 •  

 Dosarul de concurs va contine in mod obligatoriu:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitate, modelul european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail osru@primariatarnaveni.ro.

 

 • Condiţiile de desfăşurare a concursului:

      –  data de desfăşurare a concursului :

                              – proba fizica 14.01.2019, orele 10,00 (numai pentru postul de politist local) ;

                              – proba scrisă 21.01.2019, orele 10,00;

                              – interviu  23.01.2019, orele 14,00;

      –  locul de desfăşurare a concursului : sediul instituţiei, Municipiul Târnăveni, strada Piaţa Primăriei , nr. 7.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

                Depunerea dosarului, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare la camera nr.30 – Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane.– telefon 0265/443400 int. 39.        

 

 • Atribuţiile postului:
 1. Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatic

Activităţii TI&C

 • sprijină aplicarea Proiectului de informatizare a administraţiei publice locale prin încadrare în context la nivel naţional
 • adaptează Proiectul de informatizare a administraţiei publice loacale la situaţiile actuale conform Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale şi a Programului de acţiuni privind utilizarea pe scară largă şi dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiei în România
 • elaborează în colaborare cu compartimentele Primăriei, programul pentru lucrările şi activităţile ce se vor executa cu ajutorul tehnicii de calcul şi-l supune spre aprobare;
 • elaborează integral sau participă la elaborarea, testarea şi exploatarea programelor şi aplicaţiilor pe tehnica de calcul din dotare;
 • elaborează împreună cu utilizatorii lista aplicaţiilor şi a priorităţilor în realizarea acestora la nivelul Primăriei  (sau achiziţionarea de la terţi)
 • participă la recepționarea echipamentelor de calcul noi intrate în inventarul instituției, urmând ca acestea să se încadreze în parametrii tehniciși întocmește procesele verbale de predare/primire.
 • participă la activităţile externe în care este implicată Primăria, asigurând, dacă este cazul, necesarul de echipament de calcul, personal specializat;
 • Instruieşte personalul, privind modul de utilizare a aplicaţiilor realizate în cadrul Primăriei sau achiziţionate de la terţi;
 • realizează prelucrări de date statistice la cerere, din bazele de date existente;
 • salvează periodic datele pe suport magnetic şi optic;
 • realizează prelucrări de imagini, prelucrări video și audio;

Administrare reţea

 • asigură funcționarea rețelei de calculatoare si a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor, interconectarea rețelelor și accesul la internet
 • instalează caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele de utilizatori şi drepturile de acces în reţea

Pe linia instruirii personalului

 • acordă asistenţă personalului pe linia ridicării nivelului privind operarea pe calculator
 • răspunde de realizarea şi dotarea cu cărţi şi reviste de specialitate în domeniul calculatoarelor unui punct documentar
 • instruişte personalul sau după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituţii, privind modul de utilizare a noilor aplicaţii instalate;
 • propune, funcţie de structura reţelei, necesarul de personal de angajat, modul şi nivelul de instruire necesar pe posturi;

Pe linia menţinerii echipamentelor în perfectă stare de funcţionare

 • colaborează cu unităţile specializate pentru întreţinerea repararea şi exploatarea tehnicii de calcul;
 • identifica și remediază avariile apărute la sistemele de calcul si la echipamentele IT
 • asigură consultanță și colaborează în mod direct cu Serviciile Publice din subordinea Primăriei pentru buna funcționare a echipamentelor IT
 • instruieşte personalul asupra modului de întreţinere al echipamentelor de calcul şi controlează modul în care aceste instrucţiuni sunt respectate.
 •  
 1. Poliţist local clasa III gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Acces Baze Date-Instruire
 2. Asigura instruirea personalului ce intra in serviciu in baza tematicii stabilita pentru ziua respectiva;
 3. Echipeaza patrulele cu mijloacele de autoaparare cu care este inzestrata directia: baston, catuse, spray iritant, telefon mobil, statii de emisie receptie, lanterna pe timp de noapte, aparat electrosoc,
 4. Verifica telefonic, la diferite intervale de timp, persoanele aflate in patrulare sau in posturile fixe izolate,
 5. Preia telefonic sesizarile cetatenilor si ia masuri de rezolvare a doleantelor acestora.
 6. Asigura instruirea zilnica a politistilor locali cu privire la cunoasterea situatiei operative din zona de competenta
 7. Tine evidenta proceselor-verbale de contraventie;
 8. La intrarea in serviciu verifica locurile si punctele vulnerabile existenta si starea incuietorilor, a amenajarilor tehnice si a sistemelor de paza si alarmare si  ia in caz de nevoie, masurile ce se impun;
 9. Verifica datele cu caracter personal in baza de date a MAI se face la cererea justificata a personalului din Politia Locala
 10. Urmareste pe camerele de supraveghere ce au terminal la sediul Directiei Politia Locala :
  1. traficul rutier in punctele aglomerate in municipiu
  2. zona scolilor si a altori obiective apartinand Primariei Municipiului Tarnaveni,
 • domeniul public de unde se capteaza imagini .
 1. La solicitarea organelor abilitate se fac verificari in istoricul unor evenimente si se pun la dispozitia acestora imagini surprinse de camere de supraveghere potrivit legislatiei in vigoare.
 2. Orice interventie in istoricul camerelor de supraveghere se consemneaza in registrele speciale aflate la acest compartiment.
 3. Comunica cu agentii din teren prin statiile de emisie receptie sau telefonic si urmeaza periodic (5 ani ) sa fie examinati de catre ANCOM privind legislatia in comunicatiile radio terestre
 4. Verificarea datelor cu caracter personal in baza de date a MAI se face la cererea justificata a personalului din Politia Locala

 

 1. Referent clasa III gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe

 

 1. Efectueaza operatiuni de incasari in numerar ale impozitelor si taxe locale de la contribuabilii persoane fizice si juridice in baza documentelor de incasare intocmite de compartimentele de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni
 2. Intocmeste zilnic borderoul incasarilor privind impozitele si taxele locale si il preda Casieriei centrale impreuna cu sumele incasate
 3. Verifica, numara si impacheteaza corespunzator numerarul incasat
 4. Asigura operarea pe fiecare rol in parte impozitele si taxele locale incasate manual, in teren
 5. Participa la activitatea de incasare si urmarire a creantelor bugetului local al municipiului Tarnaveni pe calea executaii silite ;
 6. Ori de cate ori este cazul, primeste si solicita precizari si solutii pe linie ierarhica in legatura cu aplicarea unitara a legislatiei fiscale;
 7. Pastreaza confidentialitatea lucrarilor si a informatiilor detinute cu privire la contribuabilii inscrisi in evidentele fiscale
 8. Indosariaza si arhiveaza documentele ce au facut obiectul activitatii

 

 • Bibliografia de concurs

Bibliografia de concurs comună

 1. Constituţia României
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5.  

1.Bibliografie pentru ocuparea funcției publice Consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Compartimentului Informatic

 1. A.S. Tannenbaum Reţele de calculatoare Ediţia a IV-a, Ed. Byblos 2003
 2. M. Meyers, Manualul network+Administrarea şi depanarea reţelelor, Ed. Rosetti Educational, 2008
 3. Fortinet Document Library –  https://docs.fortinet.com/fortigate/hardware/general-cookbook-quickstart

 

 1. 2. Bibliografie pentru ocuparea funcției publice de Poliţist local clasa III gradul profesional

debutant din cadrul Compartimentului Acces Baze Date-Instruire

 1. Legea nr.155/2010- Legea politiei locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. HG nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.
 3. Legea nr.61/1999/(r)  privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, cu modificările și completările ulterioare
 4. O.G nr. 2 din 12 iulie 2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr.17/1996 modificata prin Legea nr.180/2016 privind regimul armelor de foc si munitiilor  Cap. III-Uzul de arma.

 

 1. Bibliografie pentru ocuparea funcției publicede referent clasa III gradul profesional debutant din cadrul Serviciului Impozite şi Taxe
 1. Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX- Impozite şi taxe locale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Hotararea Guvernului nr. 1/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal(Titlul IX-Impozite și taxe locale) 
 3. Legea nr.273/2006 -privind finanţele publice locale,cu modificările și completările ulterioare.

             PRIMAR,

NICOLAE-SORIN MEGHEŞAN