nr.107 din 10.12.2018 privind hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul I al anului școlar 2018-2019

R O M Â N I A                                                                                                                 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.107/10.12.2018
privind hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al  burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru semestrul I  al anului școlar 2018-2019

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa ordinară din 29  noiembrie 2018;

Văzând Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  numărului  şi cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni pentru sem. I  al anului școlar 2018-2019 , întocmit în cadrul  Direcţiei economice și înregistrat sub nr. 19.947/01.11.2018;

În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5576/2011, modificat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.3470/2012 și Ordinul M.EN nr.3480/2018, prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

În temeiul art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019, conform Anexei nr 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul I al anului şcolar 2018-2019, după cum urmează:

 

– burse de performanţă                                                                                             300  lei/elev

– burse de merit                                                                                                            60  lei/elev

– burse de studiu                                                                                                             50  lei/elev

                Burse de ajutor social

                               Din care:

                – burse de boală                                                                                                   50  lei/elev 

                – burse pentru elevi din mediul rural                                                       40  lei/elev        

                – burse pentru elevi din familii cu venituri mici                           40  lei/elev

 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul Municipiului Târnăveni  prin  Direcţia economică din cadrul unităţii administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,

   Modorcea Ovidiu

                                                                                                                        Avizează pentru legalitate

                                                                                                                                         Secretar,

                                                                                                                                 Blănaru Ștefan