Examen pentru promovarea in functii, grade/trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul serviciilor de interes local

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr.  5163 /04.03.2019

A N U N T,         

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI,

In baza HGR 286/2011 pentru  aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzator functiilor contractuale si criteriilor  de promovare in  grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,  cu modificarile si completarile ulterioare  si Dispozitia primarului nr. 401/28.02.2019

ORGANIZEAZA EXAMEN PENTRU PROMOVAREA IN FUNCTII, GRADE/TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL

EXAMENUL CONSTA DIN :

  • PROBA SCRISA
  • PROBA INTERVIU

ACTE NECESARE :

  • CERERE
  • COPIE ACT INDENTITATE,
  • COPIE DE PE FISELE DE EVALUARE ALE ULTIMILOR  TREI ANI DE ACTIVITATE

 

EXAMENUL SE DESFASOARA LA DATA DE  19.03.2019, ORA 10,00 LA SEDIUL INSTITUTIEI, CAM.6.

 

RELATII SUPLIMENTARE SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 30, SERVICIUL ORGANIZARE, SALARIZARE, RESURSE UMANE.

                                                       PRIMAR,
                                  MEGHESAN NICOLAE-SORIN

 

                                                         BIBLIOGRAFIA,

 

STABILITA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIE, GRAD/TREAPTA PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

  1. BIBLIOGRAFIA COMUNA

        –         Legea  nr.  215/2001, privind Administratia publica locala  republicata,

        –         Legea  nr.  477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din      autoritatile si institutiile publice;

 

  1. BIBLIOGRAFIA SPECIFICA PENTRU:

                         1)SECTOR INTRETINERE PEPARATII STRAZI/ DEZVOLTARE   PUBLICA CLADIRI :

 

                    –        Intretinerea si exploatarea drumurilor – L.Nicoara, V. Munteanu, N. Ionescu

                    –       Agenda Instalatorului de apa si canal – Aurel Simoneti, Editura Tehnica – 1980

                    –      Tehnologia lucrarilor de constructii si instalatii – I. Fragopol, I. Davidescu, Ed. Didactica si Pedagogica – 1982

   

                        2) BIBLIOGRAFIA DIRECTIEI DE  ASISTENTA SOCIALA:

         

  • Legea nr. 292/2011 – Legea asistentei sociale, actualizata;
  • Hotararea nr. 797 din 08.11.2007 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal, Anexa 2;

 

                       3) BIBLIOGRAFIA – SECTOR ADMINISTRATIA PIETEI

                     –           Regulamentul de organizare si functionare a pietelor,  aprobat prin      HCL nr.75/2010 modificat prin HCL 46/2012;

 

                      4) BIBLIOGRAFIA –  SECTOR SERE SPATII VERZI

                   –        Arboricultura  ornamentala – Ana .Felicia. Iliescu

                        –        Floricultura – V. Sonea si E. Selaru

                        –       tematica: inmultirea si cultura plantelor dendri-floricole, intretinerea spatiilor verzi

                     5) BIBLIOGRAFIA – SERVICIUL COMUNITAR DE URGENTA SMURD

                         1) Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor;

                          2) Legea nr. 95/ 14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

                         3) Ordinul 1511/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare  a art.93 din  Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

                         4) Ordinul nr. 1092/2006, 1500/2006 privind stabilirea competentelor si atributiile echipajelor publice de interventie de diferite niveluri in faza prespitaliceasca;

                         5)Ordin nr. 2011/21386/2007 privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca;

                         

                                                       PRIMAR,

                               MEGHESAN NICOLAE-SORIN