În atenția furnizorilor de servicii sociale publici, privați și a asociațiilor profesionale din Municipiul Târnăveni

 

În conformitate cu art.112 alin.3 lit.b si art.118 alin.1 și 2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, autoritățiile administrației publice locale elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultării furnizorilor publici și privați și a asociațiilor profesionale.

De asemenea, în vederea aplicării atribuțiilor ce-i revin în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, Direcția de Asistență Socială colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia, potrivit art.3 alin.2 lit.g din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

În această perioadă, Direcția de Asistență Socială(D.A.S.) centralizează datele privind serviciile sociale din municipiul Târnăveni (publice și private), în vederea elaborării Planului de acțiune pentru anul 2020, în conformitate cu măsurile și acțiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Târnăveni 2014-2020, care poate fi consultata pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni, secțiunea Dezbateri publiceStrategia de dezvoltare locală a Municipiului Târnăveni, în perioada  2014-2020 .

În vederea realizării unei analize cât mai realistă a serviciilor existente și a nevoilor de servicii sociale la nivelul municipiului Târnăveni, având în vedere obiectivele operaționale ale Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Municipiul Târnăveni 2014-2020, precum și prevederile Ordinului nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, vă invităm la întâlnirea organizată la sediul instituției noastre, str.Piața Primăriei, nr.7, sala nr.6, miercuri, 11.12.2019, ora 10,00.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact din cadrul D.A.S. este dna Georgeta Liliana Vescan, tel. 0265 443400.

Cu considerație,

 

                 Primar                                                                               Director executiv

    Nicolae Sorin Megheșan                                                        Horaţiu Romulus Muth       

  

Adresa nr. 22777/05.12.2019- invitatie furnizori de servicii sociale publici, privați și  asociații profesionale din Municipiul Târnăveni